Disclaimer

Algemeen

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van e-Zen bvba, met de domeinnaam www.e-zen.be, alsook alle websites die door e-Zen bvba werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd ‘de Website’.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door e-Zen bvba, Bautersemstraat 1, 2800 Mechelen, RPR Mechelen, BTW BE 0807.586.861. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar beate@e-zen.be.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkele juridische samenwerkingsverband gecreëerd.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

e-Zen bvba behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de website van e-Zen bvba, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van e-Zen bvba (zie hoger), en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van e-Zen bvba, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen e-Zen bvba en de klant/gebruiker. Klik hier om kennis te nemen van de algemene voorwaarden van e-Zen.

Toegang tot de website

e-Zen bvba stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden.

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.e-zen.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop e-Zen bvba de auteursrechten en rechten van de producent bezit.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van e-Zen bvba.

De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam e-Zen bvba zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van e-Zen bvba.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

e-Zen bvba besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. e-Zen bvba kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden producten en hun prijzen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. e-Zen bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. e-Zen bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

e-Zen bvba en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, de rechtbank van koophandel te Mechelen, en het vredegerecht van het eerste kanton te Mechelen uitsluitend bevoegd zijn. e-Zen bvba kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

e-Zen bvba behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf van toepassing is.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.